Friday, August 12
วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ บุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์ สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพและบฏิบัติการ เรื่อง “การปรับบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะการสื่อสาร” โดยวิทยากร นางสาวจินตนา นันท์ภักดี (แคมป์สร้างโค้ช) ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
Share.
%d bloggers like this: