การศึกษาคติธรรมเกี่ยวกับต้นไม้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดย นางสาวสายสุนีย์ สว่างยิ่ง

การศึกษาคติธรรมเกี่ยวกับต้นไม้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
THE STUDY OF THE DOCTRINAL CONSUMMATION REGARDING THE TREES IN BUDDHIST TEXT
โดย นางสาวสายสุนีย์ สว่างยิ่ง

รายละเอียด