ร้อยตำรวจตรี ดร.อธิคม เรียมศรีสกุล

ร้อยตำรวจตรี  ดร.อธิคม  เรียมศรีสกุล
ตำแหน่ง : รองสารวัตร ฯ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรประจำชุดมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์
การศึกษาที่จบ
– พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
– พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์  08-1953-4597