ร้อยตำรวจเอก ดร.สมปอง  ขวัญพุทโธ

0

ร้อยตำรวจเอก ดร.สมปอง  ขวัญพุทโธ
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สบ๑) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์
ระดับการศึกษาที่จบ
– พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
– พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Share.

About Author

%d bloggers like this: