นางสาวพิมพ์กมล เฉลิมสมบูรณ์โชติ

0
นางสาวพิมพ์กมล​  เฉลิมสมบูรณ์​โชติ
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ​การ​ รักษาราชการ​แทน​ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
การศึกษาที่จบ
– พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
Share.

About Author

%d bloggers like this: