การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในระบบ MIS

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในระบบ MIS” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) เรื่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ” โดยนางสาวเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (ฝ่ายพัสดุ) และนายประเสริฐ คำนวล รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (ฝ่ายการเงิน) ซึ่งการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ยุคลากรได้รับความรู้ มีทักษะ และเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงาน ในระบบข้อมูลสารสนเทศ และบริหารงบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
โครงการฯนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารงบประมาณ การเงิน…

โพสต์โดย มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2019