การศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้านจังหวัดอุทัยธานี โดย นางอามลา กมลมาลย์

การศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้านจังหวัดอุทัยธานี โดย นางอามลา กมลมาลย์
A STUDY OF BUDDHIST ETHICS EXISTED IN UTHAITHANI FOLKSONGS

รายละเอียด