ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย นางสาวอนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย นางสาวอนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์
THE SATISFACTION OF PEOPLE TOWARD THE SERVICE APPLYING THE FOUR SANGAHAVATTHUS BY REGISTRATION DEPARTMENT MUANG DISTRICT OFFICE NAKHON SAWAN PROVINCE

รายละเอียด