ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ โดย อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด

0

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ โดย อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด
SATISFACTION OF PEOPLE TOWORDS PUBLIC SERVICES APPLYING SARANIYADHAMMA OF NONGGROD SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, NAKHONSAWAN PROVINCE

รายละเอียด

Share.

About Author

%d bloggers like this: