ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดย กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดย กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล
EFFICIENCY ON ADMINISTRATION AND MANAGEMENT AT PHITSANULOK GOVERNOR’S OFFICE WITH FOUR IDDHIPADAS

รายละเอียด