การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระจรุณ ธีรปญฺโญ (เวฬุวาปี)

0

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระจรุณ ธีรปญฺโญ (เวฬุวาปี)
AN ADMINISTRATION WITH GOOD GOVERNANCE OF SUB-DISTRICT
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION : A CASE STUDY OF LUMPAYON SUB-DISTRICT,
TAKFA DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE

รายละเอียด

Share.

About Author

%d bloggers like this: