บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข (อาสนะทอง)

บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระเกษมศักดิ์  วรสกฺโข (อาสนะทอง)
THE SANGHA ADMINISTRATIVE ROLES IN CHUMSAENG DISTRICT NAKHON SAWAN PROVINCE

รายละเอียด