ศึกษาวิธีสร้างแรงจูงใจจากพุทธวิธีการสอน โดย พระมนัส ธมฺมรโต (มีมณี)

0

ศึกษาวิธีสร้างแรงจูงใจจากพุทธวิธีการสอน โดย พระมนัส ธมฺมรโต (มีมณี)
A STUDY OF MOTIVATION ESTABLISHMENT TECHNIQUES PERCEIVED FROM THE BUDDHA’S TEACHINGS METHODS

รายละเอียด

Share.

About Author

%d bloggers like this: