ประกาศ การจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ 2/2562

มจร กำหนดวันสอบข้อสอบกลาง ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ