ประกวดราคาก่อสร้างหอพักนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ด้วย E-Bidding

…..
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

…..