กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๓
…..
วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องเรียน ๔๑๐๑ อาคารเรียนใหม่
…..