คู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน

คู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม