สํานักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์

เจริญพร ผู้แทนสํานักงานวิทยาเขต สํานักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
เพื่อให้มีการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการจัดทําแผน ตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่คณะกรรมการได้แนะนํา ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ ในวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (๒๒๐๓) วิทยาเขตนครสวรรค์