พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ”รองศาสตราจารย์”

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอถวายมุทิตา พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร. (ธานี สุขโชโต)ป.ธ. ๖,, พธ.บ., กศ.ม., พธ.ด. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาศได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ”รองศาสตราจารย์” ในสาขาสังคมศึกษา ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓