นิสิตที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจและนิสิตคฤหัสถ์ รุ่น 66

แจ้งนิสิตที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจและนิสิตคฤหัสถ์ รุ่น 66 สามารถติดต่อขอรับ “ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา” ได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขตนครสวรรค์  ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 นี้เท่านั้น