พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย9-13 ธันวาคม 2563

9-13 ธันวาคม 2563
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9 ธ.ค. 63 เปิดปาฏิหาริย์สวดมนต์ทางวิชาการทั้งวัน
10-11 ธ.ค. 63 โลตัสหาดใหญ่
12-13 ธ.ค. 63 อ
** ติดตามการเข้ารับปริญญา **
10 ธ.ค. 63 ซ้อมใหญ่ (8.00-18.00 น.)
12 ธ.ค. 63 รับจริง (12.00 น.)
– คณะครุศาสตร์ (บรรพชิต)
– คณะเภสัชศาสตร์ (บรรพชิต)
– คณะสังคมศาสตร์ (บรรพชิต)
– คณะครุศาสตร์ (ปริญญาตรี)
– คณะสงฆ์ (ปริญญาตรี)
– คณะสังคมศาสตร์
– กลุ่มลภัสสตรีรวมเข้าปริญญาตรี (ทุกคณะ)
– อภิธรรมบัณฑิต
11 ธ.ค. 63 ซ้อมใหญ่ (8.00-18.00 น.)
13 ธ.ค. 63 รับจริง (12.00 น.)
– ดุษฎี
– ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ
– ปริญญาเอก (บรรพชิตและดักแด้แห่งชาติ)
– ปริญญาโท (บรรพชิตและมูลน้อย)
– ปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์