ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงประกาศเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดการเรียนการสอนจะเป็นไปตามคู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด