ตารางสอนระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ดาวน์โหลด
ตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ดาวน์โหลด
ตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 ดาวน์โหลด
ตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ดาวน์โหลด
ตารางสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 ดาวน์โหลด
ตารางสอนปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ ดาวน์โหลด
ตารางสอนนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ดาวน์โหลด
ตารางสอน ป.บส ดาวน์โหลด