ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔