ประกาศวิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่องการเปิดการเรียนารสอนตามปกติ