ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง ตารางสอน(การเรียนภาคฤดูร้อน เสาร์และอาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ / ๒๕๖๓

สาขาวิชารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑     ดาวน์โหลด

รัฐ รปศ ปี 1

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒     ดาวน์โหลด

รัฐ ปี 2

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓     ดาวน์โหลด

รัฐ ปี 3

รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒     ดาวน์โหลด

รปศ ปี 2