สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่องนัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร,ระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ (๒๒๐๙) วิทยาเขตนครสวรรค์