ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง ตารางสอน นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ / ๒๕๖๓

นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต รุ่น ๒) ดาวน์โหลด

นิติฯ รุ่นที่ 2

นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต รุ่น ๓) ดาวน์โหลด

นิติฯ รุ่นที่ 3