ประกาศ ส่วนงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ขึ้นทะเบียนบัณทิตรุ่นที่ 66 ที่รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 59.. ทุกรูป/ทุกท่าน

แจ้งว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 66 ที่รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 59.. ทุกรูป/ทุกท่าน สามารถเข้าไปขึ้นทะเบียนบัณทิต ตามคู่มือที่แจ้งด้านล่างนี้

คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์                      ดาวน์โหลด

คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์