ประกาศ ส่วนงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT SKILL) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

รายชื่อผู้ผ่าน และไม่ผ่าน เกณฑ์ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT SKILL) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

สำหรับผู่ที่สอบไม่ผ่านในครั้งที่ ๑ และไม่ได้เข้าสอบ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ให้เข้าสอบอีกครั้งในวันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.