คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุสาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๙๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑ และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ) ฉายา โชติธมฺโม นามสกุล สิทธิอินทร์ อายุ ๕๕ พรรษา ๓๔ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), Ph.D. (Social Science) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป