คำสั่งมหาวิทยาลัยมหงจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๙๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และความในข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ นางสาวสุกัญญาณัฏฐ นามสกุล อบสิน อายุ ๔๙ ปี วุฒิการศึกษา บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็น ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป