Sunday, July 14

รับชมย้อนหลัง บันทึกวีดีโอการสัมมนาทางวิชาการ “วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง” โดย นอ.ดร.นภัทร์  แก้วนาค นักวิจัยแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ช่วงที่ 1 – 8(จบ)

ช่วงที่ 1/8

ช่วงที่ 2/8

ช่วงที่ 3/8

ช่วงที่ 4/8

ช่วงที่ 5/8

ช่วงที่ 6/8

ช่วงที่ 7/8

ช่วงที่ 8/8

Share.

Comments are closed.