Sunday, July 14

ดาวน์โหลด เอกสารใบ บ.ฑ.

คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT)
บฑ.๐๓ ทะเบียนประวัติ นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มจร
บฑ.๐๖ แบบคำร้องทั่วไป ฑิตวิทยาลัย มจร
บฑ.๐๖ แบบคำร้องขอตรวจรูปแบบบทคัดย่อ
บฑ.๐๘ แบบคำร้อง เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
บฑ.๘.๑ ใบนำส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์
บฑ.๑๒ ใบนำส่งสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
บฑ.๑๓ แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบและการจบการศึกษา
บฑ.๑๔ ใบแสดงผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
บฑ.๑๕ แบบคำร้องขอขยายเวลาเรียน
บฑ.๑๖ แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
บฑ.๑๗ คำร้องรักษาสถานภาพ
บฑ.๒๑ ใบประเมินผลการปฎิบัติกรรมฐาน

Share.

Comments are closed.