Wednesday, September 27

“โครงการอบรมให้ความรู้แก่นิสิตบรรพชิต ก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 62” และ “นิสิตคฤหัสถ์ ก่อนออกปฏิบัติงานบริการสังคม 200 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2559”
โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ
ให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจโดย
– พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
– ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตร หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
– นายศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
ชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการออกปฏิบัติศาสนกิจโดย
– นายรุ่งอรุณ อบเชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
– นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (2209)

ดูรูปทั้งหมดได้ที่>> FACEBOOK

2903

 

Share.

Comments are closed.