Wednesday, May 18

กำหนดการ โครงการปรับพื้นฐานความรู้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วันพุธที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

Document-page-002

Share.

%d bloggers like this: