Sunday, July 14

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ามร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Share.

Comments are closed.