Friday, August 12

พิธีถวายกระเป๋าเอกสาร แด่พระนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 1 (ครั้งที่ 13) มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 7 และมอบถวายหนังสือสนับสนุนการศึกษา โดยคณะนายทหาร จปร. 17 “ฝนแรก” และครอบครัว โดยถวายกระเป๋าเอกสาร ถวายทุนการศึกษา ถวายอุปกรณ์การศึกษา ถวายภัตตาหารเพล แด่พระนิสิต รวมทั้งหมด 137 รูป และทุนการศึกษา 31 รูป/คน (บรรพชิต 25 ทุน คฤหัสถ์ 6 ทุน)
เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต นครสวรรค์

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ >> FACEBOOK

Share.
%d bloggers like this: