Wednesday, June 7

20102559_01

กราบนมัสการ/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์ รปศ. บริหารการศึกษา นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารฯ รุ่น 2 รุ่น 3 และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษาแนวใหม่ THAILAND 4.0” บรรยายโดย นายบุญส่ง เพ่งผล อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดสัมมนาโดย นิสิต ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา รุ่น 5 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

Share.

Comments are closed.