Friday, June 2

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ SET FOUNDATION ให้แก่นักศึกษาผู้ประพฤติดีเรียนดี วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวน 50 ทุน โดย Mr.Peter S. Robinson : ผู้อำนวยการมูลนิธิ SET, อาจารย์สรสิงห์ เกาหวาย : ผู้ช่วยคณะกรรมการและดูแลประสานงานมูลนิธิ SET และคณะ
เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทธฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

07122559_01

Share.

Comments are closed.