Tuesday, May 30

ตัวแทนผู้บริหาร และ นิสิต มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับ สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง นำโดยพระครูใบฏีกามณฑล เขมโก อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา, อาจารย์ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และตัวแทนนิสิต เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการดำเนินงาน และถอดบทเรียนด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

**ตัวแทนนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ในชื่อโครงการว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์”

Share.

Comments are closed.