Sunday, October 17

แนะนำนิสิตระดับปริญญาตรีในการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านเวบ http://regweb.mcu.ac.th/
ขอบคุณ ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล

Share.
%d bloggers like this: