Tuesday, June 28

วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีพระราชรัตนเวที, ดร. อาจารย์ประจำวิทยาขตนครสวรรค์/เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

13032560_002

Share.
%d bloggers like this: