ประชุมการจัดตารางสอนและอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง การจัดตารางสอนและอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  โดยมีพระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ (2103) อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ