Thursday, May 19

โครงการอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “บทบาทนิสิต กับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา” บรรยายให้ความรู้แก่นิสิตโดย พระมหาสุทัสน์ ติสสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

Share.

%d bloggers like this: