Thursday, May 19

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยสำนักงานวิชาการ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ” วิทยากรให้ความรู้โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกแห่งที่จัดการศึกษา ได้มีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาความรู้ประสบการณ์สร้างผลงานทางวิชาการ และสามารถจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรวมถึงการฝึกปฏิบัติแนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ เมื้่อวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่คูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

Share.

%d bloggers like this: