Monday, December 11

พิธีปฐมนิเทศนิสิตและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

0
พิธีปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตและนักศึกษา – พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวแนะนำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษา – พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กล่าวชี้แจงแนะนำเกี่ยวกับระเบียบการเงินในระหว่างการศึกษา ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และหลังจากปิดพิธี พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ นำนิสิตใหม่ประกอบพิธี “ถวายตัวเป็นลูกพระพุทธศรีสัพพัญญู” ณ อาคารหอพระพุทธศรีสัพพัญญู พุทธอุทยานนครสวรรค์ วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560
Share.

Comments are closed.