การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 3)

0
การตรวจประเมินประจำวันที่ 26 ก.ค.2560
>> ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
– ตรวจเอกสารองค์ประกอบที่ 1 และ 2
– สัมภาษณ์อาจารย์ 5 หลักสูตร
>> กรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ตัวแทนนิสิต 5 หลักสูตร
>> กรรมการแต่ละกลุ่มสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตร
>> คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินร่วมกัน และบันทึกผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตรเข้าระบบออนไลน์วันพุธที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

 

 

Share.

About Author

%d bloggers like this: