สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560

0

การตรวจประเมินประจำวันที่ 27 ก.ค.2560 (สรุปผลการตรวจประเมิน)
ช่วงเช้า : 
– คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินวิทยาเขต
– สรุปผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร
– สรุปผลการตรวจประเมินระดับวิทยาเขต
– วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
ช่วงบ่าย : 
– คณะกรรมการรายงานผลการตรวจประเมินแก่วิทยาเขต และหน่วยวิทยบริการในสังกัด
– พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นตัวแทนบุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และกล่าวปิดพิธี
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

Share.

About Author

%d bloggers like this: