คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗๐๕/๒๕๖๐

0
S__13033476คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗๐๕/๒๕๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตารจารย์ 
“พระเทพปริยัติเมธี ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์”
Share.

About Author

%d bloggers like this: